Radikal İslam-Cihad

Cihad’ın Lügat ve Istılah Manası

Gayret etmek, çaba sarf etmek, zahmet çekmek, bitirmek, tüketmek, bir şeyi çok çalıştırmak anlamına gelen cehede fiilinin mastarı olan cehd kelimesi fetha ile gelirse, meşakkat, gücü kuvveti seferber etmek, kuvveti ilgili işte son haddine varıncaya kadar kullanmak anlamında; cühd şeklinde damme ile gelirse, güç, takat anlamındadır.

Cihad ise cehede’nin müşareket babından mastarıdır. Taraflardan her birinin diğerini savuşturması için son gücünü ve takatini kullanmasıdır. Düşmanla savaşmak, söz ve fiili olarak tüm güç ve kuvveti ortaya koymaktır. Allah yolunda cihad etti veya bir işte ictihad etti demek, amaca ulaşmak veya o çalışmanın nihayetine varmak için tüm güç ve kuvvetini sarf etmektir .

Cihad’ın ıstılah manası ise şu şekilde yapılmıştır:

Allah yolunda düşmana karşı muharebelerde bulunmak, can, mal, dil gibi vasıtalarla çalışarak elden gelen güç ve gayreti sarf etmek manasını ifade eder .

Hanefiler’e göre cihad, can, mal, dil veya başka şeylerle, bütün imkanların güç ve enerjinin Allah yolunda kullanılması ve bu hususta son derece gayret gösterilmesidir.

Mâlikîler’e göre cihad, Müslümanların anlaşmaya yanaşmayan kâfirlerle ilahi kelimetullah uğruna savaşmalarıdır.

Şafiîler’e göre cihad, kâfirlerle, müşriklerle, nefisle ve şeytanla savaşmaktır .

Cihad, saldırıyı püskürtmek, gerçeği yerleştirmek, hakkın ışığını yükseltmek, zulmü ve ahlâkî çöküntüyü söküp atmaktır.
Maddi ve manevi bütün güçleri yüksek bir amaca erişmek için Tanrı yolunda kullanma ve din için yapılan savaştır .
Cihad, din uğrunda savaştır.
Cihad kelimesi, Batı dillerinde genelde “kutsal savaş” şeklinde tercüme edilmiştir.

Cihad ve savaşın aynı olmadığına dikkat çekenler vardır:
Pek çok kimse cihad ile savaşı eş anlamda kullanmıştır fakat cihad ve savaş kelimeleri eş anlamlı değillerdir. Cihad savaştan daha kapsamlıdır. Allah yolunda yapılan savaş da bir cihad olmakla beraber her cihad savaş değildir. Kur’an-ı Kerim’de “iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışma” anlamında, kıtal ve harb kelimeleri ve bunlardan türeyen kelimeler kullanılmaktadır .

Allah adının en üstün olması ve düşmana galip gelmek için bütün gücü ortaya koyarak yapılacak cihad üç kısma ayrılır:

Nefisle cihad
Şeytanla cihad
Düşmanla cihad.

İslam Hukuku’nda cihadın hükmü, normal şartlarda farz-ı kifaye, olağan durumlarda ise farz-ı ayn olarak belirtilmiştir.

Kur’an’da Cihad

Kur’an’da cehede fiilinin türevleri otuz yedi âyette kırk iki defa geçmektedir . Cihad şeklinde mastar olarak ise dört âyette geçmektedir (Tevbe 9/24; Furkan 25/52; Mümtehine 60/1; Hac 22/78).

Cehede kelimesinin masdarı olan “cehd” kelimesi, Kur’an’da, meşakkat, gücü kuvveti seferber etmek, kuvveti ilgili işte son haddine varıncaya kadar kullanmak güç, takat, en güçlü şekilde anlamında kullanılmıştır:

“İnananlar, ‘Sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle Allah’a yemin edenler bunlar mıdır?’ derler. Onların amelleri boşa gitmiş ve kaybeden kimseler olmuşlardır. (Maide 5/53)

“Kendilerine bir mucize gösterilirse, mutlaka ona inanacaklarına dair bütün güçleriyle Allah’a yemin ederler. De ki: ‘Mucizeler, ancak Allah katındadır’; onların, mucize geldiği zaman da inanmayacaklarını anlamıyor musunuz?” (En’am 6/109)

“Onlar: ‘Allah ölen bir kimseyi diriltmez’ diye olanca güçleriyle Allah’a and içtiler. Aksine, bu O’nun bizzat kendisine karşı gerçek bir vâ’didir. Fakat insanların çoğu bilmez.” (Nahl 16/38; Bkz.: Nûr 24/53; Fâtır 35/42)

Kavram iki âyette kişinin ana- babasının kendini Allah’a şirk koşmada tehdit veya ikna etmedeki çabalarını ifade için kullanılmıştır:

“Biz, insana, ana ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer ana baba, seni bir şeyi körü körüne Bana ortak koşman için zorlarlarsa, o zaman onlara itaat etme. Dönüşünüz Banadır. Yaptıklarınızı size bildiririm.” (Ankebût 29/8)

“Ey insanoğlu! Ana baba, seni, körü körüne Bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme; dünya işlerinde onlarla güzel geçin; Bana yönelen kimsenin yoluna uy; sonunda dönüşünüz Bana’dır. O zaman, yaptıklarınızı size bildiririm.” (Lokman 31/15)

Cehede fiilinin değişik formlarının kullanıldığı otuz yedi âyetten sadece dört tanesi Mekke’de nâzil olmuştur ve bu âyetlerde cihad, din uğrunda çaba sarf etmek, gayret göstermek, mücadele etmek anlamında. Bu âyetler şunlardır:

“Hak uğrunda cihat eden, ancak kendisi için cihat etmiş olur. Doğrusu Allah, âlemlerden müstağnidir.” (Ankebût 29/6)

“Ama bizim uğrumuzda cihat edenleri elbette yollarımıza eriştireceğiz. Allah şüphesiz, iyi davrananlarla beraberdir.” (Ankebût 29/69)

“Sen, inkârcılara uyma, onlara karşı olanca gücünle mücadele et.” (Furkan 25/52)

“Ey insanoğlu! Ana baba, seni, körü körüne Bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme; dünya işlerinde onlarla güzel geçin; Bana yönelen kimsenin yoluna uy; sonunda dönüşünüz Bana’dır. O zaman, yaptıklarınızı size bildiririm.” (Lokman 31/15)

Taberî İbn-i Zeyd’den nakille Furkan 25/52’deki “büyük cihad”dan maksadın, kâfirlere karşı savaşıp onları yıldırmak olduğunu söylemiştir.

Mekke döneminde inen bu âyetlerin savaş anlamında kullanılmadığı, zira Müslümanların savaştan alıkonulduğunu ifade eden âyetler bulunduğu (Nisa 4/77, Fussilet 41 /34, Beled 90/22, Tahâ 20/2, Bakara 2/256, İbrahim 14/25) şeklinde yorum yapılmıştır .

Mevdudî ise Ankebût 29/6 ve 69’ daki cihadı, nefis, şeytan ve mü’minin inanç, düşünce, ahlak, örf ve adetleriyle İslam’a ters düşen insan gruplarıyla, Allah’a itaatten bağımsız hükümler uygulayan ve iyiyi değil kötüyü yüceltip geliştirmeye çalışan kurumlarla savaş şeklinde yorumlamış ve bir mü’minin bu dünyada yapması gereken savaşın bu nitelikte olması gerektiğini belirtmiştir. O büyük cihadın üç anlam ifade ettiğini belirtmiştir:

1.İslam davası yolunda elden geleni yapmak,
2.Bu dava için tüm imkan ve kaynakları seferber etmek,
3.Allah’ın kelimesini yükseltmek için tüm kaynakları harekete geçirip mümkün olan her cephede İslam’ın düşmanlarıyla savaşmak. Bu da dille, kalemle, malla, hayatla ve diğer bütün silahlarla yapılan cihadı içine alır.

Birçok âyette cihadın Allah yolunda olması ifade edilir:

“Hacca gelenlere su vermeyi, Mescidi Haram’ı onarmayı, Allah’a ve ahiret gününe inananla, Allah yolunda cihat edenle bir mi tuttunuz? Allah katında bir olmazlar; Allah zulmeden milleti doğru yola eriştirmez.” (Tevbe 9/19)

“İnanan, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat eden kimselere Allah katında en büyük dereceler vardır. İşte kurtulanlar onlardır.” (Tevbe 9/20)

“Doğrusu inanıp hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler, işte bunlar birbirinin dostudurlar. İnanıp hicret etmeyenlerle, hicret edene kadar sizin dostluğunuz yoktur. Fakat din uğrunda yardım isterlerse, aranızda anlaşma olmayan topluluktan başkasına karşı onlara yardım etmeniz gerekir. Allah işlediklerinizi görür.” (Enfal 8/72)

“İnanıp hicret eden, Allah yolunda savaşanlar ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler, işte onlar gerçekten inanmış olanlardır. Onlara mağfiret ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır.” (Enfal 8/74)

“Rabbin, türlü eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah uğrunda savaşan ve sabreden kimselerden yanadır. Rabbin şüphesiz bundan sonra da bağışlar ve merhamet eder.” (16 Nahl 110)

“İnananlar, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler Allah’ın rahmetini umarlar. Allah bağışlar ve merhamet eder.” (Bakara 2/218; Hucurat 49 /15; Saf 61/11; Tevbe 9/24 ,81; Maide 5/54; Mümtehine 60/1)

Taberî, Allah yolundan kastın, İslam dinini yaymak olduğunu söylemiştir.
Allah yolunu ifade etmek için “kendini beşeri ilerlemeye adamaktır” şeklinde yorum yapılmıştır.

İki âyette de inkarcılarla münafıklarla cihad emredilmiştir:

“Ey Peygamber! İnkârcılarla, ikiyüzlülerle savaş; onlara karşı sert davran. Varacakları yer cehennemdir, ne kötü dönüştür”. (Tevbe 9/73; Tahrim 66/9)

Taberi buradaki cihadın, hem dil ile hem el ile hem de silah ile olması gerektiğini söylemiştir Razî ise, kafirlerle cihadın kılıçla, münafıklarla ise yerine göre ya kanıt göstererek ya hoşgörü ile ya da azarlayarak yapılacağını söylemiştir. Süleyman Ateş ise buradaki cihadın düşünce alanında yapılması gerektiğini belirtmiştir .

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: